Conference

Article
การศึกษาศักยภาพการผลิตไบโอก๊าซของพืชเพื่อเป็นพลังงานทางเลือกสำหรับชุมชน
Conference
การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 6
Class
ชาติ
Date
8 - 9 ธันวาคม 2009
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (มหาชน) สพพ.1 การใช้ประโยชน์ :การเป็นที่ปรึกษา ในการจัดทำข้อกำหนดงานและควบคุมการก่อสร้างอุปกรณ์ในโรงคัดแยกขยะ และการเดินระบบผลิตไบโอก๊าซจากขยะชุมชน ในพื้นที่เกาะช้ง,1 มิ.ย. 2012 - 31 พ.ค. 2013