แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของเอนก

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของเอนก 3 ปีล่าสุด

Year Academic 4
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ "ค่ายวิทย์คิดสนุก ลุค ฟุตฟิตฟอร์ฟัน" โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี,23 พ.ย. 2012 - 23 พ.ย. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาขั้นต้นของวิธีการวัดความพรุนโดยใช้การเปรียบเทียบอัตราการลดลงของความดัน แหล่งทุน :ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2011 - 30 ก.ย. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาขั้นต้นของวิธีการวัดความพรุนโดยใช้การเปรียบเทียบอัตราการลดลงของความดัน แหล่งทุน :ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2011 - 30 ก.ย. 2012
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิแวดล้อมต่อความถูกต้องของวิธีการวัดความพรุนโดยใช้การเปรียบเทียบอัตราการลดลง แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน พ.ศ. 2557,5 มิ.ย. 2014 - 4 มิ.ย. 2015