Journal

Transactions of the ASABE (ISSN: 21510032)
57
5
1431-1440
ตุลาคม 2014
นานาชาติ
Traditional
-
http://elibrary.asabe.org/abstract.asp?aid=45102&t=3&dabs=Y&redir=&redirType=

Author

Output From Project

การศึกษาขั้นต้นของวิธีการวัดความพรุนโดยใช้การเปรียบเทียบอัตราการลดลงของความดัน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิแวดล้อมต่อความถูกต้องของวิธีการวัดความพรุนโดยใช้การเปรียบเทียบอัตราการลดลง แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน พ.ศ. 2557,5 มิ.ย. 2014 - 4 มิ.ย. 2015