Journal

ผลกระทบของปัจจัยในการทดสอบที่มีต่อการทดสอบความดันเพื่อการรมยา
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
42
3 (พิเศษ)
541-544
กันยายน - ธันวาคม 2011
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การพัฒนาระบบเก็บรักษาและกำจัดแมลงปนเปื้อนในข้าวด้วยสภาวะปิดความดันต่ำ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาขั้นต้นของวิธีการวัดความพรุนโดยใช้การเปรียบเทียบอัตราการลดลงของความดัน แหล่งทุน :ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2011 - 30 ก.ย. 2012