แน้วโน้มรางวัลของณภสินธุ์

Conference Award

รางวัลการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 2
2018 inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์,inดร.ฤทัยทิพย์ ดุลยสุจริต, อาจารย์,inนางรุจิกาญจน์ ศิริวาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์,inนางสาวศิริลักษณ์ พานโคกสูง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"The influence of Si/Al ratio in zeolite Y structure for methane and carbon dioxide adsorption", Poster Presentation Award, , Thai Thermoelectric Society, Dec 17 2018
2019 inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์,inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์,inนางสาวศิริลักษณ์ พานโคกสูง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,exจักรภัทร เจตราช,"Carbon Dioxide and Methane Adsorption on Metal Cation Modified Zeolite NaY", Award of Excellent Poster Presentation at the 1oth ICRED, , International Society of Environmental and Rural Development, Feb 15 2019