Award

Article
การพัฒนาโปรแกรมเพือส่งเสริมสมรรถนะด้านความรู้ความสามารถในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะของนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
Award
รางวัลงานวิจัยระดับดี
Branch
การศึกษา
Doner
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Received
3 กุมภาพันธ์ 2015
Related Link
-

This award was given to:

Award From Conference

การพัฒนาโปรแกรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านความรู้ความสามารถในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะของนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู