Journal

Article
การตอบสนองของปากใบและกระบวนการสังเคราะห์แสงภายใต้สภาวะขาดน้ำจากการชักนำด้วยสารพอลิเอทิลีนไกลคอลของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 (Oryza sativa L. ssp. indica cv. KDML105) ในระยะการเจริญเติบโตทางลำต้น
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 26974770)
Volume
51
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2020
Page
91-107
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-