ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

2

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

2-isopropyl-5-methylphenolAnthocyaninAntibacterial activityAutographa californicabacteriaclonal cell linediversityelectron microscopyElectrospinningFormulationfp25k geneFragrant flowerGAPHelicoverpa armigeraHPLCinsect cellinsect cell cultureinvertaseMelastoma malabathricum L.nanofibernucleopolyhedrovirusphenolic compoundsplant growth regulatorplaque assayPueraria mirificaQ อาสาQuality AssuranceSeedShellacSpodoptera exiguastabilitysugarcanetissue cultureYeastกระเจี๊ยบแดงกวาวเครือขาวการเกษตรการงอกของเมล็ดการเจริญเติบโตการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเกษตรอินทรีย์ข้าวข้าวสุพรรณบุรี 1ข้าวหอมมะลิ 105ความเป็นพิษต่อพืชความหลากหลายโคลงเคลงจุลินทรีย์ชีวโมเลกุลน้ำมันหอมระเหยน้ำหมักชีวภาพแบคทีเรียทนกรดปฐพีวิทยาป่าพรุปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์ผักโขมผักอินทรีย์ฝึกอบรมพญายอพริกพฤกษเคมีพืชพืชปลอดโรคพืชผักเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมะเขือเทศเมล็ดพันธุ์ไม้ดอกหอมยีสต์ระบบบำบัดน้ำเสียเร่วเร่วหอมฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระลองกองไลเปสสมุนไพรสารกระตุ้นสารกำจัดวัชพืชชีวภาพสารต้านจุลินทรีย์สารต้านอนุมูลอิสระสารประกอบฟีนอลิกสารเร่งการเจริญเติบโตสารเร่งการเจริญเติบโตพืชสารสำคัญ (สารทุติยภูมิ)สารสีน้ำตาลหนอนกระทู้ผักหนอนเจาะสมอฝ้ายหน่อไม้ฝรั่งหลังการเก็บเกี่ยวโหระพาอโกลนีมาออกซาเลตอ้อยอ้อยทนแล้งอัลลีโลพาธีอาหารปลอดภัยอุตสาหกรรมเอนไซม์แอนโทไซยานิน

Executives


Persons (ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน)

Avata

ดร. สุดาวรรณ เชยชมศรี

sudawan.c@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-3435-1399

Avata

นาง มณฑา วงศ์มณีโรจน์

monthar.w@nontri.ku.ac.th, โทร. (034)351-399

Avata

นางสาว ทัศนีย์ ชัยคงดี

tasanee.c@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-3435-1399 ext 434

Avata

ดร. ลักขณา เบ็ญจวรรณ์

lukkhana.b@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-3435-1399

Avata

ดร. ปุณยวีร์ เดชครอง

punyavee.d@nontri.ku.ac.th, โทร. 034-281092

Avata

นางสาว ญาณี วสุอารีย์

yanee.m@nontri.ku.ac.th, โทร. 034-281092 ต่อ 462

Avata

นางสาว ศิริวรรณ ทิพรักษ์

siriwan.ti@nontri.ku.ac.th, โทร. 034-281092 ต่อ 444

Avata

นางสาว ภคพร สาทลาลัย

supaporn.sath@nontri.ku.ac.th, โทร. 034-351399

Avata

ดร. ชมนาถ เกิดคง

chommanat.k@nontri.ku.ac.th, โทร. 034-351-399

Avata

ดร. ศิริพรรณ สุขขัง

fagrsps@ku.ac.th, โทร. 0861683666

Avata

นางสาว ชาลินี คงสุด

fagrcnk@ku.ac.th, โทร. 034-351399


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 19 คน (นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 4 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 3 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 1 คน, นักวิจัย 8 คน, นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ 1 คน, พนักงานห้องทดลอง 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 10 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 49,643.88 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 56 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 64.92 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 156 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 102 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 138 โครงการ)
 • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 191 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 115 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 158 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 192 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 89 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 7 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 150 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 446 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 193 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 253 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 8 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 2 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 5 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)
 • Unknown 81 เรื่อง (Unknown 81 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 289 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 237 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 29 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 23 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 86 รางวัล (เกียรติบัตร 9 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 16 รางวัล, ประชุมวิชาการ 61 รางวัล)