Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2547
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พืชไร่), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2551

  Expertise Cloud

  ๐ อาสาGAPLED ปลูกพืชpig manure teaPlant factoryplant supplementQ asaQ อาสาseed soakingSmart Farmerกระเจี๊ยบเขียว, น้ำมันในเมล็ด, สารต้านอนกะเพรากากมะพร้าวการเคลือบเมล็ดพันธุ์การแช่เมล็ดพันธุ์การใช้วิธีกลการใช้สารเคมีการปลูกพืชด้วยระบบกรีนเฮ้าส์การผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์และGAPการผลิตพืชสมุนไพรการยกระดับการงอกของเมล็ดข้าวข้าว, เครื่องปลูก, ระบบควบคุมอข้าวสาลีอินทรี 1ข้าวสุพรรณบุรี 1ข้าวหอมมะลิ 105เครื่องเคลือบเมล็ดพันธุ์โคลงเคลงจิงจูฉ่ายจุลธาตุชาดินเนื้อปูนถั่วพู, ลักษณะประจำพันธุ์, องค์ประกอบทางเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์และการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์น้าขี้หมูน้ำแช่มูลสุกรปุ๋ยน้ำผักอินทรีย์พืชเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ข้าวเมล็ดฟักข้าวระบบควบคุมอัตโนมัติรากสามสิบ, สมุนไพร, Shatavarinโรงเรือนวัสดุปลูกวัสดุเพาะสมุนไพรสารละลายอาหารเสริมพืชหน่อไม้ฝรั่งหลอดไฟ LEDsเหมรโหระพาอากาศยานไร้คนขับ การรับรู้ระยะไกล อ้อย โรคใบขาวอาหารปลอดภัย

  Interest

  เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์และการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์, การผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์และGAP, การผลิตพืชสมุนไพร

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
   • จำนวนพื้นที่วิจัย 34,821.94 ตารางเมตร
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 28 ชิ้น
   • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 32.46 ล้านบาท
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
   • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 6 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก