Expertise Cloud

Agricultural Wastesanther cultureartificial seedasparagusCompostcompost inoculum, soil productivityCryogenicGAPGermplasmLED ปลูกพืชOrganicorganic waste, rapid compostingPlant factoryPlantingPreservationSeedSeed ProductionSeed quality controlsomatic embryotissue cultureกล้วยหอมทองกวนผสมอัตโนมัติก่อนการเก็บเกี่ยวกากมะพร้าวการขยายพันธุ์การขยายพันธุ์ไม้ดอกหอมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการเพาะเลี้ยงอับเรณูการย่อยสลายการวินิจฉัยโรคพืชเชื้อราในดินการอนุรักษ์เกษตรอินทรีย์ข้าวข้าวสุพรรณบุรี 1ความเข้มแข็งของชุมชน ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคุณภาพสิ่งแวดล้อมเครื่อข่ายจัดการหลังการเก็บเกี่ยวจุลินทรีย์จุลินทรีย์, ปุ๋ยหมัก, วัสดุเหลือทิ้งทางกจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืชชีวมวลจุลินทรีย์ชีวโมเลกุลเชื้อพันธุกรรมเซลล์แมลงดินต้นหน่อไม้ฝรัง จุลินทรีย์ ขบวนการหมักถังน้ำหมักชีวภาพถังหมักชีวภาพถั่วพู, ลักษณะประจำพันธุ์, องค์ประกอบทางถ่ายทอดเทคโนโลยีเทคนิคการทำสไลด์เทคโนโลยีเทคโนโลยีการผลิตพืชผักอินทรีย์เทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยวน้ำหมักชีวภาพเนื้อเยื่อพืชประกันคุณภาพพืชปลูกรักษาปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยธรรมชาติโปรโตพลาสผลิตข้าวไทยผลิตผลพืชสวนผักอินทรีย์ฝึกอบรมพริกพัฒนาชาวนาพืชปลอดโรคพืชผักพืชผัก เช่น คะน้า กวางตุ้งใบ ผักกาดฮ้องเต้ ถั่วฝักยาว พริก มะเขือเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลมะม่วงนอกฤดูมันพื้นบ้านเมล็ดเทียมเมล็ดพันธ์เมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ข้าวไม้ดอกหอมไม้ประดับอโกลนีมาเย็นยิ่งยวดระบบผลิตพืชอินทรีย์ หน่อไม้ฝรั่งระบบอัตโนมัติสำหรับฉีด-พ่นลดสารกำจัดศัตรูพืชลักษณะประจำพันธุ์ของฟักทองวัสดุเกษตรวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร Microorganismสมุนไพรสารควบคุมการเจริญเติบโต มันพื้นบ้านสารเคมีชะลอการเจริญเติบโตสารสกัดสมุนไพรสิ่งแวดล้อมหน่อไม้ฝรั่งหลังการเก็บเกี่ยวอนุรักษ์อ้อยอัตราเจือจางอากาศยานไร้คนขับอากาศยานไร้คนขับ การรับรู้ระยะไกล อ้อย โรคใบขาวอุณหภูมิต่ำ

Interest

การผลิตพืชผัก

Administrative Profile


  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
  • ทุนนอก 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 4 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (98)