Person Image

  Education

  • Ph.D Animal Science, National Chung Hsing University, Taiwan, 2559
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ความปลอดภัยของอาหาร), มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, ไทย, 2552
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, ไทย, 2548

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2021 การศึกษาศักยภาพการผลิตแพะและห่วงโซ่อุปทานในพื้นที่ภาคตะวันตกและภาคกลางของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาระบบการปรับปรุงพันธุ์ในฟาร์มสุกรทางการค้าที่มีประชากรขนาดเล็ก ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ยูไนเต็ดฟีด มิลล์ จำกัด 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 3 4 0 0
  2020 การศึกษาข้อมูลห่วงโซ่อุปทานเนื้อสุกรและมาตรการควบคุมกำกับดูแลตลอดห่วงโซ่ เพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาสารเร่งเนื้อแดงในเนื้อสุกรอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 0 0 0 0
  2020 ผลการเสริมซีสเทียมีน ไฮโดรคลอไรด์ และกัวนิดิโด อะซิติกแอซิด ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากในสุกรระยะรุ่น-ขุน ผู้ร่วมวิจัย บริษัทเอกชน 0 0 0 0
  2018 การถ่ายทอดความรู้และสร้างผู้ประกอบการต้นแบบตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับบ้านนกแอ่นกินรัง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 3 0 0
  2018 การจัดการปัญหาโรคปากเท้าเปื่อยเพื่อการส่งออกชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์สุกร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 2 1 0 0
  2017 ผลของการเสริมโปรไบโอติก (Nice Pro) ต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อ ผู้ร่วมวิจัย บริษัทเอกชน 0 0 0 0