โครงการวิจัยวิเคราะห์จุลินทรีย์และชีวโมเลกุลในปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2566