การพัฒนาระบบการปรับปรุงพันธุ์ในฟาร์มสุกรทางการค้าที่มีประชากรขนาดเล็ก