การถ่ายทอดความรู้และสร้างผู้ประกอบการต้นแบบตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับบ้านนกแอ่นกินรัง

Publish Year National Journal 1
2020 exปนัดดา จะแจ้ง, exโชติรัตน์ ศรีเกลื่อน, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางวนิดา สืบสายพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลนกแอ่นกินรัง โดยไส้เดือนดินสายพันธุ์ Eudrilus eugeniae", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2020, หน้า 471-482
Publish Year International Conference 1
2019 inดร.วันวิสา ชุ่มเงิน, อาจารย์, inนางวนิดา สืบสายพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิเชษฐ์ สืบสายพรหม, อาจารย์, inดร.รพี ดอกไม้เทศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การถ่ายทอดความรู้และสร้างผู้ประกอบการต้นแบบตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับบ้านนกแอ่นกินรัง", Taiwan-Thailand Academic Bilateral Cooperation Symposium on Horticulture and Animal Science, 11 - 15 สิงหาคม 2019, ไต้หวัน
Publish Year National Conference 2
2017 exปนัดดา จะแจ้ง, exโชติรัตน์ ศรีเกลื่อน, inนางวนิดา สืบสายพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาการเจริญเติบโตของไส้เดือนดินพันธุ์ Eudrilus eugeniae โดยการเลี้ยงในวัสดุเลี้ยงที่ต่างกัน", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน , 7 - 8 ธันวาคม 2017, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2017 exโชติรัตน์ ศรีเกลื่อน, inนางวนิดา สืบสายพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลนกแอ่น", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 - 8 ธันวาคม 2017, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย