การศึกษาศักยภาพการผลิตแพะและห่วงโซ่อุปทานในพื้นที่ภาคตะวันตกและภาคกลางของประเทศไทย