Person Image

  Education

  • PhD (Animal and Food Hygiene), Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine , JAPAN, 2557
  • MsC (Veterinary Parasitology), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2553
  • BsC (Veterinary Technology), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 6 6 0 1
  2018 การศึกษาประสิทธิภาพของสมุนไพรไทยต่อเชื้อ Toxoplasma gondii เพื่อพัฒนายาใช้รักษาในสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 1
  2018 ลักษณะของซีรั่มโปรตีนย่อยของสุนัขที่ติดเชื้อ Ehrlichia canis หรือ Anaplasma platys ร่วมกับการแสดงอาการยูเวียส่วนหน้าอักเสบ หรือเลือดออกในจอประสาทตา/จอประสาทตาลอกหลุด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2017 การเปรียบเทียบ ITS1 และ ไมโทคอนเดรียลยีนส์ ของพยาธิไมโครฟิลาเรียที่พบในสุนัขและแมวจรจัดในเขตกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ Start-up Research Fund: SRF 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาการเพาะเลี้ยงเชื้อ ทริปปาโนโซม ในห้องปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาชุดทดสอบ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 4 0 0
  2017 การศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องต่อการติดเชื้อเชื้อ Neospora caninum และเชื้อ Toxoplasma gondii ในสุนัขและแมวจรจัดที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 4 1 0 0
  2016 การตรวจทางอณูชีวโมเลกุลของการติดเชื้อ Rickettsia felis ในสุนัขและหมัด ที่พบบนตัวสุนัขที่ไม่มีเจ้าของอาศัยอยู่ในวัดในเขตกรุงเทพฯของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 4 1 0 0