ความชุกตามฤดูกาลและชนิดของแสงไฟในการดักจับริ้นน้ำเค็มสกุล Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae) ในฟาร์มม้าจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบของกาฬโรคแอฟริกาในม้า

Publish Year International Journal 2
2023 inดร.จำนงจิต ผาสุข, รองศาสตราจารย์, exสุชาดา ชูเชิด, inนางสาวอมรรัตน์ ปันต๊ะวงค์, อาจารย์, exพรกมล ภู่สังวาลย์ทอง, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, inนายคัมภีร์ พัตนะธนัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Seasonal abundance of Culicoides imicola and Culicoides oxystoma in Prachuap Khiri Khan province, Thailand", Agriculture and Natural Resources , ปีที่ 57, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2023, หน้า 379-386
2022 exสุชาดา ชูเชิด, inนายคัมภีร์ พัตนะธนัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, inดร.ภูมิพัฒน์ ทองอยู่, อาจารย์, inดร.จำนงจิต ผาสุข, รองศาสตราจารย์, "Preliminary Study on Comparative Efficacy of Four Light Sources for Trapping Culicoides spp. (Diptera: Ceratopogonidae) in Prachuap Khiri Khan Province, Thailand", Journal of Economic Entomology, ปีที่ 115, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2022, หน้า 1719-1723