การศึกษาความรุนแรง พยาธิวิทยาในการก่อโรค และการแสดงออกของยีนของเชื้อ Trypanosoma evansi TEDC 953 สายพันธุ์ไทยที่เลี้ยงได้ในห้องปฏิบัติการ