การศึกษาชนิดของเลือดสัตว์ที่พบในริ้นเพศเมียในพื้นที่ที่มีการระบาดของกาฬโรคในม้าในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์