Person Image

  Education

  • วท.บ.ฟิสิกส์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 15 3 1 0
  2020 การศึกษาความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีเทอร์ไมต์สำหรับการกลบปิดท่อถาวร ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปตท สผ จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2017 การผลิตกระดาษแผ่น ผลิตภัณฑ์แผ่นมาร์คหน้าและเส้นใยวิศวกรรมนาโน จากเปลือกไข่และเยื่อหุ้มไข่เพื่อการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 7 0 0 0
  2017 การศึกษาความเป็นไปได้ของเทคนิควิเคราะห์ปรอทเชิงปริมาณสำหรับพัฒนาต่อยอดเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ปรอทเชิงปริมาณในท่อส่งก๊าซ ผู้ร่วมวิจัย PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP) 0 1 0 0
  2015 การแปรรูปและการพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์คัดแยกเปลือกไข่และเยื่อหุ้มไข่ระดับ Pilot scale เพื่อให้เหมาะสมในเชิงพาณิชย์และการประยุกต์ใช้งานในภาคอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 8 2 1 0