การศึกษาความเป็นไปได้ของเทคนิควิเคราะห์ปรอทเชิงปริมาณสำหรับพัฒนาต่อยอดเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ปรอทเชิงปริมาณในท่อส่งก๊าซ