Person Image

  Education

  • วท.บ.ฟิสิกส์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย

  Interest


  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
    • ABC02 (สมาชิก)
   • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 67 ชิ้น
   • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 12.57 ล้านบาท
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้องห้องปฏิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ชั้น 1 อาคารชูชาติ กำภู
    • ห้องห้องปฏิบัติการทางเคมี ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ชั้น 3 อาคารชูชาติ กำภู

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 2 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Effect of aluminium doping concentration on microstructures, optical and electrical properties of ZnO thin films by spray pyrolysis techniqueSripianem W., Chuchuay A., Kiatthanabumrung P., Saengow N., Na Wichean T., Jongthammanurak S., Jantaratana P., Techapiesancharoenkij R.2018Materials Today: Proceedings
   5(3),pp. 9519-9524
   5