การศึกษาความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีเทอร์ไมต์สำหรับการกลบปิดท่อถาวร