Person Image

  Education

  • วท.ม.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พืชไร่), 2554, ไทย, 2550

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 0 1 0 0
  2024 การส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสง ให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสง กรณีศึกษา : ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี และตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาสายพันธุ์แท้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อผลิตพันธุ์ลูกผสมที่มีอายุเก็บเกี่ยวสั้น ให้ผลผลิตเมล็ดสูงและทนแล้ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การทดสอบพันธุ์ถั่วลิสงขนาดเมล็ดโตที่มีผลผลิตสูงและมีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นในพื้นที่ที่มีศักยภาพสำหรับการปลูกถั่วลิสงเขตภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาสายพันธุ์แท้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อผลิตพันธุ์ลูกผสมที่มีอายุเก็บเกี่ยวสั้น ให้ผลผลิตเมล็ดสูงและทนแล้ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและประเมินผลผลิตถั่วลิสงสายพันธุ์ดีเด่นในหลายพื้นที่ปลูกเพื่อการขอขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาสายพันธุ์ผสมรวมโดยวิธีคัดเลือกสลับ S1~ Half-Sib สำหรับใช้ผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมทางการค้า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2015 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดไร่ลูกผสมสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดไร่ลูกผสมสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 12 Project 1 3 0 0
  2023 การประเมินผลผลิตและเสถียรภาพผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยวดีเด่นเพื่อปลูกในฤดูฝนและฤดูแล้งเขตภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 2 0 0
  2021 การพัฒนาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมที่มีศักยภาพให้ผลผลิตสูงในเขตภาคกลางตอนบน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาสายพันธุ์แท้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อผลิตพันธุ์ลูกผสมที่มีอายุเก็บเกี่ยวสั้น ให้ผลผลิตเมล็ดสูงและทนแล้ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 ต้นแบบท่อแอโร่โซลาร์ประหยัดพลังงานและปุ๋ยสำหรับการพัฒนาระบบปลูกเมล่อนภายในโรงเรือน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2019 การทดสอบพันธุ์ถั่วลิสงขนาดเมล็ดโตที่มีผลผลิตสูงและมีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นในพื้นที่ที่มีศักยภาพสำหรับการปลูกถั่วลิสงเขตภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 ต้นแบบชุดผลิตผักไฮโดรโปนิกส์ปลอดสารพิษภายใต้แสงเทียมจากพลังงานแสงอาทิตย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาสายพันธุ์ผสมรวมโดยวิธีคัดเลือกสลับ S1~ Half-Sib สำหรับใช้ผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมทางการค้า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 ผลของสารอัลลิโลพาธิกจากพืชที่ใช้เป็นปุ๋ยพืชสดในนาข้าว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2017 การประเมินศักยภาพการให้ผลผลิตของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การทดสอบพันธุ์ถั่วลิสงขนาดเมล็ดโตที่มีผลผลิตสูงและมีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาพันธุ์ถั่วลิสงขนาดเมล็ดโต ให้มีผลผลิตสูงและอายุเก็บเกี่ยวสั้น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2016 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดไร่ลูกผสมสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2019 การทดสอบสมรรถนะการผสมเพื่อการคัดเลือกเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดจากพันธ์ุข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมทางการค้า ปีที่ 2 หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2017 การทดสอบสมรรถนะการผสมเพื่อการคัดเลือกเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดจากพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมทางการค้า หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0