ผลของสารอัลลิโลพาธิกจากพืชที่ใช้เป็นปุ๋ยพืชสดในนาข้าว

Publish Year International Journal 1
2020 inนางสาวสุขุมาลย์ เลิศมงคล, รองศาสตราจารย์, "Allelopathic effect from plant used as green manure in rice fields", Sylwan Journal, ปีที่ 164, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 357-369