การทดสอบพันธุ์ถั่วลิสงขนาดเมล็ดโตที่มีผลผลิตสูงและมีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นในพื้นที่ที่มีศักยภาพสำหรับการปลูกถั่วลิสงเขตภาคกลาง