การทดสอบสมรรถนะการผสมเพื่อการคัดเลือกเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดจากพันธ์ุข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมทางการค้า ปีที่ 2