Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2552
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนเรศวร, ไทย, 2549

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 9 10 0 0
  2018 การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยอุปกรณ์มือถือโดยใช้เทคโนโลยีเสริมความจริงสำหรับการเรียนรู้ส่วนบุคคล หัวหน้าโครงการ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 1 0 0
  2017 หน่วยวิจัยความร้อน-ของไหล เคมีวัสดุ และเทคโนโลยี ผู้ร่วมวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 3 5 0 0
  2017 ความร้อน-ของไหล เคมีวัสดุและเทคโนโลยี ผู้ร่วมวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 3 2 0 0
  2016 การเรียนรู้ร่วมกันด้วยเกมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ โดยใช้แนวทางจัดการองค์ความรู้ ผู้ร่วมวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 0 1 0 0
  2015 การจัดการสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์ผ้าย้อมครามสกลนคร หัวหน้าโครงการ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 1 0 0 0
  2014 แนวทางการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นเส้นทางการท่องเที่ยวสีทองกลุ่มจังหวัดสนุก ด้วย HTML5 หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 1 0 0 0
  2014 การประยุกต์ใช้เจนเนติกอัลกอริทึมในเกมวางแผนกลยุทธ์แบบกองกำลังทหาร กรณีศึกษา สคูลดีเฟนเกม หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 1 0 0 0
  2013 การจัดการสื่อและองค์ความรู้ด้วยระบบทัวร์เสมือนจริง ใช้ลักษณะภาพแบบ Cylindrical Panorama : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด สกลนคร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0