Person Image

  Education

  • วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, ไทย, 2548
  • วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2562

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2023 การเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์เห็ดหัวลิงเพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาญารุ ร่วมกับโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม คือหน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 0 0 5 0
  2021 ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสจากผักและสมุนไพรโซเดียมต่ำ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2021 นวัตกรรมการบำบัดรักษาและการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยการออกกำลังกายและโภชนบำบัดที่ออกแบบเฉพาะบคคลในประชากรสูงวัย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2021 คีนัว: การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์และพัฒนาโซ่คุณค่าในระดับอุตสาหกรรมอาหารเชิงหน้าที่ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2015 นวัตกรรมเกลือลดโซเดียมเพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัย IFRPD ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม ประจำปี 2558, สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 1 0
  2015 การเอนแคปซูเลชันและความคงตัวของสารสกัดเบต้าไซยานินจากเปลือกแก้วมังกรสีแดง ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 0 0
  2015 การศึกษาค่าการย่อยแป้งในหลอดทดลอง และการประมาณค่าดัชนีน้ำตาลของขนมไทยบางชนิดที่มีใยอาหารเป็นส่วนประกอบ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 โครงการผลิตภัณฑ์ซอสหมักลดสารก่อมะเร็งในชื่อ "ซุปเปอร์ซอส" ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรศาสตร์ภายใต้โครงการ IFRPD ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม ประจำปี 2557 0 0 3 0
  2011 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงขนมตาลสำเร็จรูปพร้อมปรุงด้วยไมโครเวฟ หัวหน้าโครงการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 1 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 39 Project 1 3 0 1
  2022 การสำรวจปริมาณโซเดียมและโซเดียมคลอไรด์ในผลิตภัณฑ์ประเภทผงปรุงรส หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 0 0 0 0
  2022 การเตรียมตัวอย่างสำหรับโครงการประเมินความเสี่ยงของ คนไทยจากสารพิษและสารปนเปื้อนที่ได้รับจากการบริโภคอาหาร ผู้ร่วมวิจัย เอกชนระเบียนเลขที่ 00274/65 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงผักและผลไม้ 9 ชนิดเพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอพี แอคคอมพลีช ร่วมกับโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไซรัปขิง ผู้ร่วมวิจัย ร้านรุ้งสยาม ร่วมกับโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม คือหน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแกงสำเร็จรูป หัวหน้าโครงการ โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และบริษัท มีกิน กินดี กรุ้ป จำกัด 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำสลัดทางเลือกสุขภาพ หัวหน้าโครงการ โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และบริษัท พลังผัก จำกัด 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคนิคการประกอบอาหารลดหวานมันเค็ม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 0 0 0 0
  2021 การพัฒนากระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์หอยแมลงภู่ดองเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ทองปอนด์ฟู๊ดส์ จำกัด ร่วมกับโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม คือหน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไฟเบอร์ต่ำสำหรับผู้ป่วยส่องกล้องทางเดินอาหาร หัวหน้าโครงการ บริษัทฟินิกซ์เมดิคัลเทคโนโลยี จำกัด 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนม (snack) สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะทุพโภชนาการ หัวหน้าโครงการ โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และบริษัทเชฟไต 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก หัวหน้าโครงการ โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และบริษัทเอ็ม. พี. เบ็ทเทอร์ จำกัด 0 0 0 0
  2020 ผลิตภัณฑ์ขนมปังหน้าเนยอบกรอบรสช็อคโกแลต ที่ปรึกษาโครงการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวภัณฑ์ อุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาผงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท หัดสุข จำกัด ร่วมกับโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม คือหน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)) 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาผลิตภัณฑ์หอยแมลงภู่อบแห้งพร้อมรับประทาน หัวหน้าโครงการ บริษัท ทองปอนด์ฟูดส์ จำกัด 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาน้ำหัวเชื้อสกัดถังเช่าผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าและเบอรี่ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ยูมิกิ จำกัด 0 0 0 0
  2017 ตาลไทย: ขนมตาลสำเร็จรูปพร้อมเวฟ หัวหน้าโครงการ บ. แฮชแท็ก อินโนเวชั่น จำกัด 0 0 0 0
  2017 การผลิตผงมะพร้าวแห้งด้วยวิธีการทำแห้งแบบต่างๆ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท มาลี แอพพลายด์ ไซเอ็นซ์ จำกัด 0 0 0 0
  2017 การสกัดเส้นใยอาหารจากผลพลอยได้เนื้อมะพร้าว ผู้ร่วมวิจัย บริษัท มาลี แอพพลายด์ ไซเอ็นซ์ จำกัด 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเพาะปลาปรุงสำเร็จในภาชนะบรรจุปิดสนิท หัวหน้าโครงการ ผู้ประกอบการ (คุณนัฐภัทสกร โชควัชรไพศาล) 0 0 0 0
  2016 พัฒนาสูตรแป้งเค้กสำหรับ Free Food Allergen กึ่งสำเร็จรูป ผู้ร่วมวิจัย ผู้ประกอบการ (คุณฉัตรรวี เอียวประเสริฐ) 0 0 0 0
  2016 อาหารไทยมังสวิรัติและอาหารไทยฮาลาลสู่ตลาดโลก ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 0 0 0 0
  2016 การขยายผลเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตน้ำปรุงรสอาหารไทยสู่การใช้ ประโยชน์ในองค์กรด้านการบริการอาหารทั่วโลก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากกากเต้าหู้ หัวหน้าโครงการ บริษัท สไมล์บูล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (คุณธัญญ์นรี เจริญเขมัสศิริ ) 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาผลิตภัณฑ์หอยแมลงภู่ดองผสมสีจากธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ ผู้ประกอบการ (คุณภูริเดช สายเพชร) 0 0 0 0
  2015 Weight Watcher: อาหารแช่แข็งสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และบริษัท สปาชาแอนด์สลิม จำกัด 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งคัพเค้กสำเร็จรูปในไมโครเวฟ ผู้ร่วมวิจัย บริษัทมิตรนำชัยไรซ์ จำกัด 0 0 0 1
  2015 เครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาการผลิตอาหารลดเค็ม (โซเดียม) ตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานด้านโภชนาการในพื้นทีจังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 0 0 0 0
  2014 การถ่ายทอดเทคโนโลยีกรรมวิธีผลิตข้าวแกงทอด ข้าวน้ำผักแท่งสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ภาคใต้ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2014 ต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงสมุนไพรสำหรับการเตรียมอาหารลดโซเดียม โดยใช้เทคนิคด้านกลิ่นรสจากสมุนไพรไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 0 1 0 0
  2014 เครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาและปรับสูตรอาหารให้มีความเค็ม/โซเดียมลดลงเพื่อคนไทยมีสุขภาพดี (ต่อเนื่องปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 0 0 0 0
  2014 ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคชนิดปรับเนื้อสัมผัส และชนิดน้ำตาล ไขมันและโซเดียมต่ำสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการขบเคี้ยวและผู้สูงอายุที่มีปัญหาการขบเคี้ยวและผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
  2013 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาพร้อมดื่มในบรรจุภัณฑ์ปิดสนิท หัวหน้าโครงการ บริษัท ผู้ประกอบการ (คุณณัฐวุฒิ ผินสูงเนิน) 0 0 0 0
  2013 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและควบคุมคุณภาพให้แก่กลุ่มแม่บ้านคลอง5 จังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย Japan International Cooperation Agency (JICA) 0 0 0 0
  2013 นวัตกรรมรสชาติอาหารไทย: ตำรับแกงมัสมั่นและแกงเขียวหวาน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 0 0 0 0
  2013 เครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาและปรับสูตรอาหารให้มีความเค็ม/โซเดียมลดลงเพื่อคนไทยมีสุขภาพดี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 0 1 0 0
  2013 การพัฒนาหอยแผ่นอบกรอบปรุงรส ผู้ร่วมวิจัย ผู้ประกอบการ (นายภูริเดช สายเพ็ช) 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาข้าวเกรียบเห็ดฟาง ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ผู้ประกอบการ (คุณกัญญาภัค จริยะเทพถาวร) 0 0 0 0
  2013 โครงการพัฒนานวัตกรรม ชุดตำรับอาหารไทยเพื่อสุขภาพเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาอาหารว่างสำหรับการประชุมที่ได้คุณภาพมาตรฐานด้านโภชนาการ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 0 1 0 0