การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก

  • โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และบริษัทเอ็ม. พี. เบ็ทเทอร์ จำกัด

  • โครงการเดี่ยว

  • 2563 (2563-2564)

  • inนางสาววาสนา นาราศรี

  • inนางสาววาสนา นาราศรี,inนางสาวทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี