Person Image

Administration

Education

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 1 0 0 0
  2019 การศึกษาเพื่อพัฒนามาตรการทางกฎหมายในการเตรียมความพร้อมต่อการขยายตัวของการให้เช่าที่พักระยะสั้นเพื่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2016 ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษาสินค้าผักและผลไม้ในประเทศไทย ลาว พม่า และเวียดนาม หัวหน้าโครงการ ศูนย์นวัตกรรมและวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST) 0 0 0 0
  2015 การจัดทำฐานข้อมูล AC Watch เพื่อการประชาสัมพันธ์ หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ มก. 0 0 0 0
  2015 มาตรฐานสินค้าเกษตรอาเซียน และความเต็มใจจ่ายพืชกะหล่ำปลีที่ได้มาตรฐาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนเพื่อทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2014 การพัฒนาแบบจำลองเศรษฐมิติมหภาคทางการเกษตร(2557) หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 0 0 0 0
  2014 โครงการคุณูปการงานวิจัยด้านสินค้าเกษตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีสินค้าคือข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ไก่ โค ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 42 Project 6 7 0 0
  2020 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานภาครัฐตามแนวทางยุทธศาสตร์และการปฏิรูปประเทศ ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 0 0 0 0
  2019 ผลกระทบระยะสั้นของการขยายกิจการของผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้ต่างชาติต่อห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่าของผลไม้ไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2019 ผลกระทบระยะสั้นของการขยายกิจการของผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุ ผลไม้ต่างชาติต่อห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่าของผลไม้ไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2019 โครงการขับเคลื่อนระบบราชการสู่ Thailand 4.0 ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 0 0 0 0
  2018 โครงการการวิเคราะห์ผลสำเร็จของการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติในบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 0 0 0 0
  2017 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความมั่นคงในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ลงสู่การปฎิบัติในระดับพื้นที่ โดยผ่านกระบวนการแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 0 0 0 0
  2016 การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2016 โครงการศึกษาผลกระทบของสินค้าเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านต่อผลิตผลบนพื้นที่สูง หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (มหาชน) 3 0 0 0
  2016 การศึกษาผลกระทบจากการลดภาษีมูลค่าเพิ่มสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 0 1 0 0
  2016 การบริหารจัดการโซ่อุปทานและองค์ความรู้การผลิตข้าวไรซ์เบอร์รี่ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 1 0 0
  2016 การศึกษาวิจัยการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพการเข้าสู่ตลาดอาเซียนของภาคบริการไทย ผู้ร่วมวิจัย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2015 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานการดำเนินธุรกิจสำหรับสถานประกอบการเก็บรักษาข้าว หัวหน้าโครงการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0
  2015 กิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Industrial Cluster Development) กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ปีที่ 1 หัวหน้าโครงการ สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2015 โครงการศึกผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์ต่อมาตรการการควบคุมแมลงศัตรูในโรงเก็บสำหรับผู้ประกอบการค้าข้าว หัวหน้าโครงการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0
  2015 โครงการศึกษาผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์ต่อมาตรการควบคุมแมลงศัตรูในโรงเก็บสำหรับผู้ประกอบการค้าข้าว หัวหน้าโครงการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0
  2015 โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobitily) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 0 0 0 0
  2015 ข้อมูลทางเศรษฐกิจทรัพยากรชีวภาพเพื่อการแข่งขัน ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2015 การศึกษารูปแบบและแนวทางการเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายทางการเงินของสหกรณ์ ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมสหกรณ์ 0 0 0 0
  2015 โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุน และพัฒนาต้นแบบธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานนโยบายยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ 0 1 0 0
  2014 การศึกษาห่วงโซ่อุปทานสินค้ารายสาขาที่ได้รับผลกระทยจากการเปิดเสรี (สินค้าเกษตร) หัวหน้าโครงการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 0 2 0 0
  2014 โครงการศึกษาผลกระทบในการนำมาตรฐานสินค้าเกษตรไปบังคับเพื่อรอบรับ AEC (ระยะที่ 2: การวิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวกเชิงลบจากการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรที่มีต่อโซ่อุปทานในสินค้าเกษตรที่ศึกษา และแนวทางการนำมาตรฐานสินค้าเกษตรไปบังคับใช้) หัวหน้าโครงการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 0 0 0 0
  2014 การศึกษาการกำหนดราคาและลู่ทางในการลงทุนพรรณไม้น้ำเรืองแสงเพื่อการส่งออก หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2014 การผลิตพรรณไม้น้ำเรืองแสงเพื่อเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจของพรรณไม้น้ำในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2013 การศึกษาศักยภาพ และลู่ทางการลงทุนในภาคการประมงของผู้ประกอบการไทยในประเทศสมาชิกอาเซียน หัวหน้าโครงการ กรมประมง 0 0 0 0
  2013 โครงการศึกษาผลกระทบในการนำมาตรฐานสินค้าเกษตรไปบังคับเพื่อรองรับ AEC หัวหน้าโครงการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0
  2013 ข้อเสนอทางเทตนิคโครงการศึกษาผลกระทบในการนำมาตรฐานสินค้าเกษตรไปบังคับเพื่อรองรับ AEC หัวหน้าโครงการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0
  2013 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อบนบก ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2013 โครงการศึกษายกระดับมาตรฐานสินค้ามันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 0 0 0 0
  2012 การเตรียมความพร้อมภาคเกษตรสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 2558 หัวหน้าโครงการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 1 0 0
  2011 การศึกษาศักยภาพของประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะที่ 2 หัวหน้าโครงการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1 0 0 0
  2011 การศึกษา วิเคราะห์นโยบาย ติดตามและประเมินผลนโยบายระหว่างประเทศ หัวหน้าโครงการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 0 0 0 0
  2011 กลไกการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2011 ศักยภาพของการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากมิติกายภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ และสังคม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1 0 0 0
  2011 โครงการเพิ่มรายได้และช่องทางการจำหน่ายข้าวให้เกษตรกรในระดับตำบลกิจกรรม: การศึกษาการยกระดับราคาและประกันรายได้สินค้าเกษตร ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงพาณิชย์ 0 0 0 0
  2010 การศึกษาผลกระทบการเปิดตลาดการค้าบริการภายใต้ข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการชุดที่ 8 ของไทยในอาเซียน หัวหน้าโครงการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 0 1 0 0
  2010 ผลกระทบนโยบายการเงินการคลังต่อการส่งออกของไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 0 0 0 0
  2010 การเสริมสร้างขีดสมรรถนะการตลาดสมัยใหม่สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว ณ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าโครงการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2008 การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลชุมชนไทยและภาคธุรกิจไทยในสหรัฐอเมริกา หัวหน้าโครงการ สถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงวอชิงตัน 0 0 0 0
  2008 การศึกษาผลกระทบการค้าเสรีต่อราคาอสังหาริมทรัพย์ของไทย หัวหน้าโครงการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 0 0 0 0
  2007 การศึกษาผลกระทบการเปิดเสรีภาคบริการสาขาอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หัวหน้าโครงการ กระทรวงพาณิชย์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 0 0 0 0
  2007 การจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภารในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ผู้ประสานงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 0 0 0 0
  2006 ผลกระทบด้านการค้า หากไทยไม่มีการจัดทำความตกลงการค้าเสรี กับสหรัฐอเมริการ หัวหน้าโครงการ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ 0 0 0 0