โครงการศึกษาผลกระทบในการนำมาตรฐานสินค้าเกษตรไปบังคับเพื่อรอบรับ AEC (ระยะที่ 2: การวิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวกเชิงลบจากการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรที่มีต่อโซ่อุปทานในสินค้าเกษตรที่ศึกษา และแนวทางการนำมาตรฐานสินค้าเกษตรไปบังคับใช้)