การศึกษาการกำหนดราคาและลู่ทางในการลงทุนพรรณไม้น้ำเรืองแสงเพื่อการส่งออก