การศึกษาผลกระทบการเปิดตลาดการค้าบริการภายใต้ข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการชุดที่ 8 ของไทยในอาเซียน

Publish Year International Conference 1
2011 inดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "service liberalisation under AFAS and Thailand's Health Service", the 1st ASEAN+C Symposium on Business Management Research, 15 มิถุนายน 2011