การเตรียมความพร้อมภาคเกษตรสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 2558

Publish Year International Journal 1
2013 inดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา, รองศาสตราจารย์, exparida kovitvanich, exnirote sinnarong, "the factor affecting the benefit of e-library usage for class assignment purpose of kasetsart university students", IJCIM, ปีที่ 21, ฉบับที่ sp2, ธันวาคม 2013, หน้า 16.1-16.6
Publish Year International Conference 1
2013 inดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา, รองศาสตราจารย์, inดร.อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์, รองศาสตราจารย์, exPanan Nurancha , "THE CURRENT STATUS AND FUTURE PERSPECTIVE OF AGRICULTURAL TRADE IN THAILAND UNDER ASEAN FREE TRADE AREA (AFTA)", FTTC NACF International Seminar on the Threats and Opportinities of the Free Trade Agreements in the ASIAN Region, 30 กันยายน - 3 ตุลาคม 2013, Seoul สาธารณรัฐเกาหลี