Person Image

  Education

  • Ph.D. (Chemistry), Johns Hopkins University, U.S.A., 2549
  • M.A. (Chemistry), Johns Hopkins University, U.S.A., 2546
  • M.S. (Chemistry), Oregon State University, U.S.A., 2544
  • วท.บ. (เคมี) เกียรตินิยมอันดับ 1 , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2542

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 2 0 0
  2022 การแยกสารประกอบที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืช Morinda scabrida เพื่อใช้พัฒนาเป็นสารต้าน มะเร็ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การออกแบบและพัฒนาสารซึ่งมีศักยภาพเป็นยารักษาโรคสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาปฏิกิริยาซี-เอซ แอคทิเวชั่น ของเบนซาไมด์และแอลคีนโดยใช้โลหะนิกเกิลเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา เพื่อสังเคราะห์สาร 3,4-ไดไฮโดร-1-ไอโซควิโนลิโนนที่มีหมู่แทนที่ที่ตำแหน่ง 3 และ 4 ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การสังเคราะห์สารอนุพันธ์ไบโอทินที่มีโครงสร้างที่ว่องไวในสภาวะกรด เพื่อใช้ในการทำ tRNA ให้บริสุทธิ์ และพัฒนาไปเป็นสารต่อเชื่อมสำหรับชีวโมเลกุล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 7 1 0 0
  2019 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อผลิตพลาสติกชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2018 การโคลนยีนและผลิตโปรตีนจากตำแหน่งโปรเฟจของเชื้อแบคทีเรีย Candidatus Liberibacter asiaticus ที่ก่อให้เกิดโรคฮวงลองบิงในพืชตระกูลส้ม เพื่อศึกษาโครงสร้างและความเกี่ยวข้องกับการเกิดโรค หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2017 การสังเคราะห์ยาออกซาซิลินที่มีฉลากฟลูออเรสเซ้นต์เพื่อการตรวจหาแบคทีเรียที่ดื้อยาออกซาซิลิน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การออกแบบ การสังเคราะห์ และการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ ของสารที่มีโครงสร้างคล้ายสับสเตรท และทรานสิชันเสตทของเอนไซม์ Asp-tRNAAsn/Glu-tRNAGln อะมิโดทรานเฟอเรส จากแบคทีเรีย เฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลริ ที่ก่อให้เกิดโรคในมนุษย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การพิสูจน์เอกลักษณ์และการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารออกฤทธิ์ในหญ้าข้าวเม่านก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การสังเคราะห์สารประกอบในกลุ่ม 2,3-diphenylindole และ การศึกษาการออกฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2014 การศึกษาอันตรกิริยาระหว่างโปรตีน-โปรตีน และโปรตีน-ลิแกนด์ โดยเทคนิคนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลาง มก 1 0 0 0
  2012 การสังเคราะห์อนุพันธ์ของสารประกอบแนพโทควิโนน และการศึกษาการออกฤทธิ์ทางชีวภาพในการยับยั้งเซลล์มะเร็ง และเชื้อมาลาเรีย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2009 การสังเคราะห์สารอนุพันธ์ไบโอทินที่มีโครงสร้างที่ว่องไวในสภาวะกรด เพื่อใช้ในการทำ tRNA ให้บริสุทธิ์ และพัฒนาไปเป็นสารต่อเชื่อมสำหรับชีวโมเลกุล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 6 3 0 0
  2018 การสังเคราะห์พอลิเอสเทอร์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพโดยอาศัยตัวเร่งปฏิกิริยาเอกพันธุ์ที่มีตำแหน่งเร่งปฏิกิริยาหนึ่งตำแหน่ง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2015 การจัดทำสารเมแทโบไลท์ในเนื้อสัตว์โดยอาศัยเทคนิคนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด 0 0 0 0
  2012 การเรียนรู้วิทยาศาสตร์สาขาเคมีอย่างสร้างสรรค์ผ่านหนังสือการ์ตูน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2008 การศึกษาความจำเพาะในการจับกับทีอาร์เอ็นเอ ของเอนไซม์แอสปาร์ทิลทีอารีเอ็นเอวินทิเทสจากแบคทีเรีย Helicobacter pylori ที่ทำให้เกิดโรคในมนุษย์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 6 2 0 0
  2008 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่ย่อยสบายได้ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0