การพิสูจน์เอกลักษณ์และการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารออกฤทธิ์ในหญ้าข้าวเม่านก