การพัฒนาปฏิกิริยาซี-เอซ แอคทิเวชั่น ของเบนซาไมด์และแอลคีนโดยใช้โลหะนิกเกิลเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา เพื่อสังเคราะห์สาร 3,4-ไดไฮโดร-1-ไอโซควิโนลิโนนที่มีหมู่แทนที่ที่ตำแหน่ง 3 และ 4