การแยกสารประกอบที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืช Morinda scabrida เพื่อใช้พัฒนาเป็นสารต้าน มะเร็ง