การสังเคราะห์อนุพันธ์ของสารประกอบแนพโทควิโนน และการศึกษาการออกฤทธิ์ทางชีวภาพในการยับยั้งเซลล์มะเร็ง และเชื้อมาลาเรีย