การสังเคราะห์สารอนุพันธ์ไบโอทินที่มีโครงสร้างที่ว่องไวในสภาวะกรด เพื่อใช้ในการทำ tRNA ให้บริสุทธิ์ และพัฒนาไปเป็นสารต่อเชื่อมสำหรับชีวโมเลกุล