Person Image

  Education

  • วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2536
  • วศ.ม.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2544
  • Ph.D.(Urban Environmental Management), Asian Institute of Technology, ไทย, 2552

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 13 Project 5 9 0 0
  2022 การศึกษาประสิทธิภาพระบบการเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันลายด้วยส่วนเหลือทิ้งจาก อุตสาหกรรมเกษตรและชุมชน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การใช้หนอนแมลงวันลายเป็นอาหารเพื่อผลิตไข่ไก่มูลค่าเพิ่ม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาประสิทธิภาพการเพิ่มมูลค่าส่วนเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเกษตรและชุมชนโดย หนอนแมลงวันลาย หัวหน้าโครงการ
  หัวหน้าโครงการย่อย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 ต้นแบบโรงงานจัดการพลังงานในระบบบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดอากาศสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ผู้ร่วมวิจัย โครงการตั้งกลุ่มวิจัยปีงบประมาณ 2564 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 0 0 0 0
  2020 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ด้วยนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2019 ปัจจัยทางกายภาพต่อการขยายพันธุ์ของหนอนแมลงวันลาย ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 1 0 0
  2018 การปนเปื้อนของตะกั่ว ปรอท แคดเมียม และแมงกานีส ในน้ำชะขยะมูลฝอยจากบริเวณการกำจัดขยะแบบเทกอง (Open Dump) แบบการเทกองที่มีการควบคุม (Controlled Dump) และการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลในจังหวัดสกลนคร ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2018 การส่งเสริมการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านขนาดเล็กอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 ผลิตภัณฑ์จากหนอนแมลงวันลาย เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และอาหารสัตว์โปรตีนสูง ผู้ร่วมวิจัย Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 2 0 0
  2015 การจัดการขยะพลาสติกในเขตเทศบาลนครสกลนคร หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 0 1 0 0
  2013 การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นในกำจัดและการจัดการขยะพลาสติกโดยการใช้ไพโรไลซิส ในเขตเทศบาลนครสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 1 0 0
  2010 การผลิตปูนซีเมนต์สังเคราะห์จากขยะอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 3 0 0
  2009 การศึกษาเบื้องต้นเพื่อหาแนวทางในการผลิตปูนซีเมนต์สังเคราะห์จากขยะอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 15 Project 5 19 0 0
  2021 โครงการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรในการเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันลายด้วยส่วนเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเกษตรและชุมชน หัวหน้าโครงการ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 0 0 0 0
  2020 โครงการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรในการเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย (Black Soldier Fly Larvae) เพื่อเป็นอาหารสัตว์โปรตีนสูง โดยการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2020 โครงการส่งเสริมการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมเพื่อการคววบคุมและลดมลพิษจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ร่วมวิจัย กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 0 1 0 0
  2019 โครงการศูนย์พัฒนาการจัดการขยะอินทรีย์ชุมชนโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน หัวหน้าโครงการ สำนักงบประมาณแผ่นดิน 0 1 0 0
  2017 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตโคเนื้อ สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด สำหรับการแข่งขันในเขตการค้าเสรี (FTA) และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) หัวหน้าโครงการ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 0 0 0 0
  2017 การประยุกต์ใช้กระบวนการห่อพ่นน้ำและการกรองด้วยวัสดุธรรมชาติในการกำจัดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากเตาเผาขยะชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2016 โครงการการติดตามและการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมของโครงการพัฒนาแก้งลิงหนองเลิงเปือย (โครงการต่อเนื่องปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ 0 4 0 0
  2016 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 1 1 0 0
  2015 โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ร่วมวิจัย กรมทรัพยากรน้ำ 1 6 0 0
  2014 โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ผู้ร่วมวิจัย สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
  2013 โครงการประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 8 : 2 ชุดกิจกรรม DHS/PPA ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 8 อุดรธานี 3 3 0 0
  2012 Promoting Municipal Solid Waste Management through Composting in Asia หัวหน้าโครงการ Institute for Global Environmental Strategies, Japan 0 0 0 0
  2011 โครงการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยพื้นที่ศึกษาชุมชนหนองหารหลวง จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ การเคหะแห่งชาติ 0 1 0 0
  2009 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินการธนาคารขยะชุมชน: กรณีศึกษาเชิงเปรียบเทียบในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเครือ เทศบาลเมืองสกลนคร เทศบาลตำบลกุมภวาปี และเทศบาลนครอุดรธานี หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2008 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินการธนาคารขยะชุมชน: กรณีศึกษาเชิงเปรียบเทียบในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเครือ เทศบาลเมืองสกลนคร เทศบาลตำบลกุมภวาปี และเทศบาลนครอุดรธานี หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 0 2 0 0