การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นในกำจัดและการจัดการขยะพลาสติกโดยการใช้ไพโรไลซิส ในเขตเทศบาลนครสกลนคร

Publish Year National Conference 1
2013 inดร.รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศมณพร สุทธิบาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วัจน์วงค์ กรีพละ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาแนวทางการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันโดยระบบไพโรไลซิส", ประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน “ภูมิปัญญาแห่งอีสาน” ครั้งที่ 1, 28 พฤศจิกายน 2013, เมือง สกลนคร ประเทศไทย