ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินการธนาคารขยะชุมชน: กรณีศึกษาเชิงเปรียบเทียบในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเครือ เทศบาลเมืองสกลนคร เทศบาลตำบลกุมภวาปี และเทศบาลนครอุดรธานี

Publish Year National Conference 2
2009 inดร.ศมณพร สุทธิบาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.วิลาศ นิติวัฒนานนท์, exนัฎฐาณี ศรีจันทร์กาศ, exคมกริช นาใจคง, exเสกสิทธิ์ แก้วสนิท, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินการธนาคารขยะชุมชน: กรณีศึกษาเชิงเปรียบเทียบในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงเครือ เทศบาลเมืองสกลนคร เทศบาลตำบลกุมภวาปี และเทศบาลนครอุดรธานี", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 8, 25 - 27 มีนาคม 2009, นครราชสีมา ประเทศไทย
2008 exผศ.ดร.วิลาศ นิติวัฒนานนท์, inดร.ศมณพร สุทธิบาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exทิพย์อาภา ตั้งศิริกุล, "การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน-กรณีศึกษาในประเทศไทย", การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 10 ปี 2551 เรื่อง การเมืองและวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม, 5 - 7 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย