โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 2 2 0 0
2020 การพัฒนาหัวเชื้อแบคทีเรียผสมสำหรับฟื้นฟูดินในพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการใช้สารไซเพอร์เมทรินมายาวนาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2014 การศึกษาประสิทธิภาพของสารประกอบเคมีสกัดจากไหมข้าวโพด ในการลดระดับปริมาณกรดยูริคและยับยั้งการเจริญของ Aspergillus flavus ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การใช้ประโยชน์จากไหมข้าวโพดและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การศึกษาคุณสมบัติของสารต้านจุลินทรีย์จากยีสต์ทะเล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่อทำปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 เมตาจีโนมิคส์ของจุลินทรีย์ดินเพื่อการประยุกต์ใช้ทางการเกษตรอุตสาหกรรม และการแพทย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การเพิ่มผลิตภาพของดินปลูกผักชีฝรั่งดัวยปุ๋ยหมักจากวัสดุอินทรีย์เหลือทิ้งเพื่อเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การศึกษาฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของพืชสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการประยุกต์ใช้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2006 เทคนิคด้านชีวโมเลกุลเพื่อการศึกษาและวิจัยความหลากหลายของจุลินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 12 Project 0 7 0 0
2020 การประยุกต์ใช้รงควัตถุจากยีสต์สำหรับเป็นแหล่งสีธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย ทุนสนับสนุนวิจัยมุ่งเป้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0 0 0 0
2013 การศึกษาคุณสมบัติของสารต้านจุลินทรีย์จากยีสต์ทะเล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2013 ความหลากหลายของยีสต์ที่สร้างเอนไซม์อินเวอร์เทสจากดอกไม้หอม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2011 ความหลากหลายของยีสต์ที่สร้างเอนไซม์ไลเปสในระบบนิเวศทะเล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่อทำปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2009 เมตาจีโนมิคส์ของจุลินทรีย์ดินเพื่อการประยุกต์ใช้ทางการเกษตรอุตสาหกรรม และการแพทย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การใช้ประโยชน์วัสดุอินทรีย์เหลือทิ้งจากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การเพิ่มผลิตภาพของดินปลูกผักชีฝรั่งดัวยปุ๋ยหมักจากวัสดุอินทรีย์เหลือทิ้งเพื่อเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การศึกษาฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของพืชสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการประยุกต์ใช้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2007 เทคนิคด้านชีวโมเลกุลเพื่อการศึกษาและวิจัยความหลากหลายของจุลินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2006 การจำแนกยีสต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเทคนิคด้านอณูวิทยา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 2 5 0 0
2017 ความหลากหลายของแบคที่เรียทนกรด (acid-tolerant bacteria) และแบคทีเรียสีม่วงกลุ่มที่ไม่สะสมซัลเฟอร์ (purple non-sulfur bacteria) ในป่าพรุและแนวทางการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2 4 0 0
2016 ความหลากหลายของแบคทีเรียในพื้นที่พรุ จังหวัดนราธิวาสและศักยภาพของแบคทีเรียในการนำไปใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) 0 1 0 0
2016 การวิจัยและพัฒนาเชื้อจุลินทรีย์ที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์และการเกษตร-ปศุสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท พีเอสเอส อินโนเวชั่น จำกัด 0 0 0 0
2015 ความหลากหลายของแบคทีเรียในพื้นที่พรุ จังหวัดนราธิวาสและศักยภาพของแบคทีเรียในการนำไปใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0 0 0 0