ความหลากหลายของแบคที่เรียทนกรด (acid-tolerant bacteria) และแบคทีเรียสีม่วงกลุ่มที่ไม่สะสมซัลเฟอร์ (purple non-sulfur bacteria) ในป่าพรุและแนวทางการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร

Publish Year International Journal 2
2021 inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, exนางสาวทิภาพร นวลเนตร, exนายศาศวรรฒ สังข์สุข, inนางอรวรรณ ชวนตระกูล, inนางสาวชมนาถ เกิดคง, inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, "Effectiveness of Bacteria Isolated from Peat Swamp Forests to Control Rice Dirty Panicle Fungi in Thailand", Agrivita, Journal of Agricultural Science, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 262-272
2019 exดร.พิทยา หนูคงบัตร, exศ.ดร.ดวงพร คันธโชติ, exDr. Nguyen Quoc Khuong, exดร.อำไพทิพย์ สุขหอม, inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Selection of Acid-Resistant Purple Nonsulfur Bacteria from Peat Swamp Forests to Apply as Biofertilizers and Biocontrol Agents", Journal of Soil Science and Plant Nutrition, ปีที่ 19, ฉบับที่ 3, กันยายน 2019, หน้า 488-500
Publish Year National Conference 4
2019 inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, inนางอรวรรณ ชวนตระกูล, inนางสาวชมนาถ เกิดคง, inนางสาวภคพร สาทลาลัย, inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, exดร.อำไพทิพย์ สุขหอม, exศ.ดร.ดวงพร คันธโชติ, "ความหลากหลายของแบคทีเรียทนกรดในป่าพรุเปลี่ยนสภาพและแนวทางการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร", การประชุมอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 9, 2 - 4 ตุลาคม 2019, อ.เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2019 inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, inนางอรวรรณ ชวนตระกูล, inนางสาวชมนาถ เกิดคง, inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, "ศักยภาพของเชื้อแบคทีเรียป่าพรุต่อการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคเมล็ดด่างข้าว", การประชุมอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 9, 2 - 4 ตุลาคม 2019, อ.เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2019 inนางสาวชมนาถ เกิดคง, inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, inนางอรวรรณ ชวนตระกูล, inนางสาวรัตติยา ผดุงผล, exศ.ดร.ดวงพร คันธโชติ, "แบคทีเรียทนกรดที่สามารถละลายฟอสเฟตจากป่าพรุ", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกี่งร้อน ครั้งที่ 12, 12 - 13 ธันวาคม 2019, บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, inนางอรวรรณ ชวนตระกูล, inนางสาวชมนาถ เกิดคง, inนางสาวภคพร สาทลาลัย, inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, exนายศาศวรรต สังข์สุข (นิสิต), exศ.ดร.ดวงพร คันธโชติ, exอ.ดร.อำไพทิพย์ สุชหอม, exนายพิทยา หนูคงบัตร (นิสิต), "ความหลากหลายของแบคทีเรียทนกรดและแบคทีเรียสีม่วงกลุ่มที่ไม่สะสมซัลเฟอร์ในป่าพรุและแนวทางการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร", การประชุมอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 8, 21 - 23 พฤษภาคม 2018, มหาสารคาม ประเทศไทย