ความหลากหลายของแบคที่เรียทนกรด (acid-tolerant bacteria) และแบคทีเรียสีม่วงกลุ่มที่ไม่สะสมซัลเฟอร์ (purple non-sulfur bacteria) ในป่าพรุและแนวทางการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร

Publish Year International Journal 1
2019 exดร.พิทยา หนูคงบัตร, exศ.ดร.ดวงพร คันธโชติ, exDr. Nguyen Quoc Khuong, exดร.อำไพทิพย์ สุขหอม, inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Selection of Acid-Resistant Purple Nonsulfur Bacteria from Peat Swamp Forests to Apply as Biofertilizers and Biocontrol Agents", Journal of Soil Science and Plant Nutrition, ปีที่ 19, ฉบับที่ 3, กันยายน 2019, หน้า 488-500
Publish Year National Conference 4
2019 inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, inนางอรวรรณ ชวนตระกูล, inนางสาวชมนาถ เกิดคง, inนางสาวภคพร สาทลาลัย, inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, exดร.อำไพทิพย์ สุขหอม, exศ.ดร.ดวงพร คันธโชติ, "ความหลากหลายของแบคทีเรียทนกรดในป่าพรุเปลี่ยนสภาพและแนวทางการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร", การประชุมอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 9, 2 - 4 ตุลาคม 2019, อ.เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2019 inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, inนางอรวรรณ ชวนตระกูล, inนางสาวชมนาถ เกิดคง, inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, "ศักยภาพของเชื้อแบคทีเรียป่าพรุต่อการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคเมล็ดด่างข้าว", การประชุมอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 9, 2 - 4 ตุลาคม 2019, อ.เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2019 inนางสาวชมนาถ เกิดคง, inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, inนางอรวรรณ ชวนตระกูล, inนางสาวรัตติยา ผดุงผล, exศ.ดร.ดวงพร คันธโชติ, "แบคทีเรียทนกรดที่สามารถละลายฟอสเฟตจากป่าพรุ", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกี่งร้อน ครั้งที่ 12, 12 - 13 ธันวาคม 2019, บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, inนางอรวรรณ ชวนตระกูล, inนางสาวชมนาถ เกิดคง, inนางสาวภคพร สาทลาลัย, inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, exนายศาศวรรต สังข์สุข (นิสิต), exศ.ดร.ดวงพร คันธโชติ, exอ.ดร.อำไพทิพย์ สุชหอม, exนายพิทยา หนูคงบัตร (นิสิต), "ความหลากหลายของแบคทีเรียทนกรดและแบคทีเรียสีม่วงกลุ่มที่ไม่สะสมซัลเฟอร์ในป่าพรุและแนวทางการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร", การประชุมอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 8, 21 - 23 พฤษภาคม 2018, มหาสารคาม ประเทศไทย