การศึกษาคุณสมบัติของสารต้านจุลินทรีย์จากยีสต์ทะเล

Publish Year National Conference 1
2012 inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, inนางอรวรรณ ชวนตระกูล, inนางสาวภคพร สาทลาลัย, "การศึกษาศักยภาพในการสร้างสารชีวภาพของยีสต์ทะเล", การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2012, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย