ความหลากหลายของยีสต์ที่สร้างเอนไซม์อินเวอร์เทสจากดอกไม้หอม

Publish Year International Conference 1
2016 inนางสาวชมนาถ เกิดคง, inนางอรวรรณ ชวนตระกูล, inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, "Diversity of yeasts associated with fragrant flowers.", the 14th International Congress on Yeasts (ICY2016) , 11 - 15 กันยายน 2016, ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 1
2016 inนางสาวชมนาถ เกิดคง, inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, inนางอรวรรณ ชวนตระกูล, "Diversity of yeasts isolated from fragrant flowers and their invertase activity", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (วทท 42), 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย