Person Image

  Education

  • วท.บ.(โรคพืช), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2516
  • วท.ม.(โรคพืช), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2519

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 15 Project 2 3 1 0
  2013 การพัฒนาการผลิต การสกัดและการวิเคราะห์สารและน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส และเสม็ดขาว ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การประยุกต์เทคนิคในหลอดทดลองเพื่อประเมินศักยภาพทนแล้งของพันธุ์มันสำปะหลังสำหรับเขตกรรมในพื้นที่ฝนทิ้งช่วงภาคตะวันตกของประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาการผลิต การสกัดและการวิเคราะห์สารและน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส และเสม็ดขาว ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2011 ศักยภาพและการพัฒนา Chinese tallow tree (Sapium sebiferum (L.) Roxb.) เป็นพืชน้ำมันทดแทนเพื่อผลิตBiodiesel ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การใช้เชื้อไมคอไรซาในการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตและการรอดชีวิต ของต้นกล้าหน่อไม้ฝรั่งที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 ศักยภาพและการพัฒนา Chinese tallow tree (Sapium sebiferum (L.) Roxb.) เป็นพืชน้ำมันทดแทนเพื่อผลิตBiodiesel ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาพื้นที่ชนบทโครงการภูฟ้าพัฒนาฯ โดยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวชนบท ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาการปลูกพืชในระบบวนเกษตรเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์บีทีชนิดน้ำเข้มข้นระดับกึ่งอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 1 0
  2008 การพัฒนาพื้นที่ชนบทโครงการภูฟ้าพัฒนาฯ โดยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวชนบท ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2008 การพัฒนาการปลูกพืชในระบบวนเกษตรเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การพัฒนาการผลิตต้นพันธุ์กวาวเครือขาว (Pueraria candollei Grah. Ex Benth. Var. Mirifica (Airy Shaw et. Shaw Suvat) Niyomdh) ด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การพัฒนาระบบวนเกษตรบนพื้นที่สูงเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นที่โครงการภูฟ้าพัฒนาฯ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน : กรณีปลูกปอสาควบกับชาอู่หลง และถั่วแดงญี่ปุ่น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการสำรวจเส้นทางกล้วยไม้เพื่อสนับสนุนการผลิต การตลาด และการส่งออกแบบครบวงจร : กรณีพื้นที่ศึกษาภาคกลางและพื้นที่ใกล้เคียง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2006 ระบบวนเกษตรบนพื้นที่สูงเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ เพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในโครงการภูฟ้าพัฒนา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน : กรณีปลูกปอสาควบกับชาอู่หลง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 28 Project 7 8 0 0
  2014 การพัฒนาการผลิต การสกัดและการวิเคราะห์สารและน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส และเสม็ดขาว ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาการออกรากและออกปลูกในสภาพธรรมชาติของต้นเนื้อเยื่อพะยูง ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2012 การชักนำให้เกิดหน่อไม้ฝรั่งเททระพลอยด์ในสภาพปลอดเชื้อ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2011 การวิเคราะห์ชนิดของเม็ดสีแอนโทไซยานิน ในกล้วยไม้ป่า และกล้วยไม้ตัดดอกของไทย เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2011 ผลของรังสีแกมมาต่อลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจของหน่อไม้ฝรั่ง ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การใช้เชื้อไมคอไรซาในการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตและการรอดชีวิตของต้นกล้าหน่อไม้ฝรั่งที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2011 การศึกษาการขยายพันธุ์ต้นศรีทอง (Sapium sebiferum Roxb.) ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 วิธีฟอกฆ่าเชื้อเพื่อเตรียมต้นพันธุ์พะยูงปลอดเชื้อและการศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการเพิ่มปริมาณยอดพะยูงในอาหารกึ่งแข็ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 การขยายพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมืองเพือการอนุรักษ์ในถิ่นกำเนิด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2010 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออโกลนีมา (Aglaonema) โดยใช้เทคนิค Temporary Immersion ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การขยายพันธุ์ไม้ศรีทอง(Sapium sebiferum Roxb.) โดยใช้เทคนิค Micro-cutting ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาการผลิตต้นพันธุ์กวาวเครือขาว (Pueraria candollei Grah. Ex Benth. Var. Mirifica (Airy Shaw et. Shaw Suvat) Niyomdh) ด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์บีทีชนิดน้ำเข้มข้นระดับกึ่งอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นกฤษณา (Aquilaria spp) เพื่อขยายพันธุ์ในเชิงการค้า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การพัฒนาชุดกรองอากาศสำหรับชุดเพาะเลี้ยงพืชด้วยระบบ Temporary Immersion หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 เทคโนโลยีการจัดการไม้กฤษณาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
  2008 การพัฒนาระบบวนเกษตรบนพื้นที่สูงเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นที่โครงการภูฟ้าพัฒนาฯ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน : กรณีปลูกปอสาควบกับชาอู่หลง และถั่วแดงญี่ปุ่น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการสำรวจเส้นทางกล้วยไม้เพื่อสนับสนุนการผลิต การตลาด และการส่งออกแบบครบวงจร : กรณีพื้นที่ศึกษาภาคกลางและพื้นที่ใกล้เคียง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การพัฒนาแพทชูลีเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางสุวคนธบำบัด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2006 การขยายพันธุ์สบู่ดำด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การศึกษาสถานภาพและแนวทางการดำเนินงานของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2006 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แบคทีเรีย Bacillus thuringiensis สายพันธุ์ไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2005 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกฤษณา (Aquilaria crassna) เพื่อผลิตต้นกล้าแบบอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2005 การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในกล้วยไม้หวายขาวและเอียสกุลโดยวิธีการฉายรังสีแกมมา หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2005 การขยายพันธุ์หน่อไม้ฝรั่งโดยระบบไฮโดรโพนิค หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2005 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปใบปอสาเพื่อเป็นอาหารไก่ หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2005 การพัฒนาแพทชูลีเพื่อการใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางสุคนธบำบัด โครงการย่อยที่ 1 การรวบรวม คัดเลือก และการขยายพันธุ์ เพื่อการพัฒนาการผลิตแพทชูลีเพี่อเป็นวัตถุดิบในการสกัดน้ำมันหอมระเหย หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2005 โครงการย่อยที่ 5 การขยายพันธุ์สบู่ดำด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 17 Project 2 2 1 0
  2018 การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยด้านอ้อยและน้ำตาล ปี 2561 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2015 การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยด้านอ้อยและน้ำตาล ปี ๒๕๕๘ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2014 การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยด้านอ้อยและน้ำตาล ปี 2557 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2013 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นใยไผ่เพื่อเป็นวัสดุคอมพอสิตในอุตสาหกรรมรถยนต์ ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 1 1 1 0
  2013 การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยด้านอ้อยและน้ำตาล ปี 2556 เพื่อการจัดทำแผนกลยุทธ์การวิจัย ปี 2557-2560 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ทำความสะอาดร่างกายและเส้นผม น้ำมันนวด การออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ และการวางแนวทางการปรับปรุงสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากพืชสมุนไพร ที่ปรึกษาโครงการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0 0 0 0
  2010 การขยายพันธุ์ไม้ศรีทอง (Sapium sebiferum Roxb.) โดยใช้วิธี Micro-cutting ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2006 การพัฒนาเทคนิคการขยายพันธุ์ไผ่หวานอ่างขาง (Dendrocalamus latiflorus) เพื่อผลิตต้นกล้าในเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2005 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกฤษณา (Aquilaria crassna) เพื่อผลิตต้นกล้าแบบอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 0 0 0 0
  2005 การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไผ่หมาจู๋ (Dendrocalamus latiflorus) เพื่ออุตสาหกรรมการผลิตต้น กล้า หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 0 0 0 0
  2005 3. การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไผ่หมาจู๋เพื่ออุตสาหกรรมการผลิตต้นกล้า 2548 หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2005 การพัฒนาสารสกัดจากสมุนไพรขมิ้นชัน และย่านพาโหมในการต่อต้านเชื้อไข้หวัดนก (Avian Influenza H5N1) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
  2004 ชุดโครงการ : ไผ่บนพื้นที่สูง ; โครงการย่อยที่ 4 : การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไผ่หมาจู๋ เพื่ออุตสาหกรรมการผลิตต้นกล้า หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 1 0 0
  2001 การพัฒนาการผลิตและการใช้ประโยชน์จากเสม็ดขาว (Melaleuca leucadendra Linn.) แบบครบวงจร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2001 การศึกษาการใช้ประโยชน์จากใบสาแห้งทดแทนใบกระถินแห้งเพื่อเป็นอาหารสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2001 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตและการใช้จากใบเสม็ดขาว (Melaleuca Leucadendra, Linn) ที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและทดแทนการรนำเข้าสารเคมีเกษตรที่มีฤทธิ์ไล่แมลงและควบคุมจุลินทรีย์ สำหรับการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรภาคตะวันออก ผู้ร่วมวิจัย ทบวงมหาวิทยาลัย 0 0 0 0
  1992 การนำเข้าและแลกเปลี่ยนพันธุ์มันสำปะหลังด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หัวหน้าโครงการ CIAT 0 0 0 0