วิธีฟอกฆ่าเชื้อเพื่อเตรียมต้นพันธุ์พะยูงปลอดเชื้อและการศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการเพิ่มปริมาณยอดพะยูงในอาหารกึ่งแข็ง